A személyes adatok védelme

 ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

Az adatvédelem nagyon fontos számunkra. Ezért teljesítjük a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban „GDPR”), és a személyes adatok védelméről, valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 18/2018 sz. törvény (a továbbiakban „Törvény”) szerinti valamennyi kötelezettséget.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezelése módjáról és feltételeiről, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól.  Személyes adatait az alábbi területeken kezeljük, további információkért kattintson a kívánt területre. A kattintást követően információkat kap a személyes adatok kezelésének céljairól, jogalapjáról, az adatok megőrzésének időtartamáról, a címzettekről és további információkat arról, hogyan kezeljük személyes adatait.

 

Az adott területre kattintás után egyúttal megtudhatja, hogy ki a személyes adatainak kezelője az adatkezelés egyes eseteiben, aki lehet:

1. Premier Sport Tour, s. r. o., székhelye Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava (Pozsony), statisztikai számjele: 46 219 455, e-mail: [email protected], t.sz.: 0911 575 774 (a továbbiakban „Premier Sport Tour“) vagy

Ha bármely területen a személyes adatok megőrzésének időtartama években van meghatározva, akkor ez az időtartam azt az évet követő naptári év január 1-én kezdődik, amelyben az Ön személyes adatainak kezelését megkezdtük.

 

AZ ÖN JOGAI A GDPR SZERINT

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, emellett az Ön személyes adatainak kezelését érintő minden területnél fel vannak tüntetve az Önt megillető konkrét jogok:

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult igazolást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint az Ön adatainak kezelést érintő alapvető információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint a hiányos személyes adatainak kiegészítésére.

 

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatainak haladéktalan törlését Ön csak abban az esetben jogosult kérni, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ezt követően megvizsgáljuk, hogy nem állnak-e fenn az Ön esetében olyan kivételek, amikor nem szükséges az Ön adatait törölni, annak ellenére sem, hogy a fenti feltételek valamelyike teljesül (pl. jogi igények érvényesítéséhez szükséges).

 

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk adatainak kezelését (vagyis az Ön adatait csak tároljuk, de egyéb módon nem kezeljük), ha:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen.

Ebből a célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ezt követően megvizsgáljuk, hogy nem állnak-e fenn az Ön esetében olyan kivételek, amikor személyes adatai más módon is kezelhetők, nemcsak azok tárolásával.

 

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintet olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az Ön személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen Ön bármikor tiltakozhat (!).

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés automatizált módon történik és az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik személynek (adatkezelőnek) továbbítsa, de csak akkor, ha ez technikailag megvalósítható.

 

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga

Nem utolsó sorban Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, ha adott ilyen hozzájárulást, mégpedig az adatkezelő címére küldött visszavonással. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ezúttal ugyanakkor tájékoztatjuk Önt, hogy ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során megsérültek természetes személyekre vonatkozó jogai vagy a GDPR rendelet, akkor személyes adatvédelmi eljárás megindítása iránti indítványt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (az indítvány mintája a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldalán, a www.naih.hu weboldalon található meg).

 WEBOLDAL

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET  ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP  MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Űrlap „Kapcsolat-

 

felvételi űrlap“

 

 

Közös adatkezelők, kérem, forduljon a Premier Sport Tour társasághoz.

Érintett személy vagy a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő és elküldő harmadik fél keresletének ügyintézése és/vagy kérdésének megválaszolása GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

A kereslet ügyintézésének és/vagy a kérdés megválaszolásának időtartamára

Űrlap „Nem kötelező érvényű foglalási űrlap“ a belépőjegyeknél  

 

Premier Sport Tour

Szerződés előtti kapcsolat a potenciális ügyféllel, konzultáció a termék (mérkőzés) kiválasztása során, rendelkezésre állás ellenőrzése és egyéb feltételek ellenőrzése GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

A potenciális ügyféllel folytatott kommunikáció ideje alatt

Űrlap „Nem kötelező érvényű foglalási űrlap“ az utazásoknál  

 

Premier Sport Tour

Szerződés előtti kapcsolat a potenciális ügyféllel, konzultáció a termék (mérkőzés) kiválasztása során, rendelkezésre állás ellenőrzése és egyéb feltételek ellenőrzése GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges A potenciális ügyféllel folytatott kommunikáció ideje alatt
Repülőjegyek nem kötelező érvényű megrendelése  

 

Premier Sport Tour

Szerződés előtti kapcsolat a potenciális ügyféllel, konzultáció a repülőjegy kiválasztása során, a repülőjegy rendelkezésre állásának ellenőrzése és egyéb feltételek ellenőrzése GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

A potenciális ügyféllel folytatott kommunikáció ideje alatt

Kapcsolatfelvételi űrlap ajándékutalvány megrendeléséhez  

 

Premier Sport Tour

Ajándékutalvány megvásárlása, az ajándékutalvány tartalmának és dizájnjának elkészítése és az ügyfélnek történő elküldése GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

Az ajándékutalvány érvényességi ideje alatt

Feliratkozás a hírlevélre  

 

Premier Sport Tour

Információk küldése az újdonságokról, speciális akciókról, reklámajánlatokról GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez A hozzájárulás időtartama alatt
FAN shop  

 

Premier Sport Tour

Ügyfélmegrendelések kezelése, megrendelt áruk kiszállítása a FAN shopból és egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítése GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

A szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése és panasz benyújtásának lehetősége alatt.

Elégedett ügyfelek referenciái  

 

Premier Sport Tour

Elégedett ügyfelek referenciáinak közzététele a weboldalon, szociális hálókon, valamint a reklám- és marketing anyagokban GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez  

 

A hozzájárulás időtartama alatt

Chatbox  

 

Premier Sport Tour

Érintett személy vagy a „Kérdése van? Örömmel adunk tanácsot. Írjon nekünk” csevegésben üzenetet kitöltő és elküldő harmadik fél keresletének ügyintézése és/vagy kérdésének megválaszolása GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

A kereslet ügyintézésének és/vagy a kérdés megválaszolásának időtartamára

A „Z voleja“ (Röptében) rész cikkei  

 

Premier Sport Tour

Cikkek közzététele a weboldal blogjában a sporteseményekkel és utakkal kapcsolatos témákban, interjúk és magánszemélyek nyilatkozatainak közzététele, ha nem szerződésteljesítésről van szó GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez  

 

A licencszerződés időtartama alatt, vagy a hozzájárulás időtartama alatt

Fotók és videók  

 

Premier Sport Tour

Az érintett személy fizikai formáját vagy egyéb személyes adatait tartalmazó fotók és videók közzététele annak bemutatása céljából, hogy az ügyfelek elégedettek az adatkezelő által biztosított részvétellel a sportrendezvényeken GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez  

 

A hozzájárulás időtartama alatt

Cookie-k (Sütik) – alapvetőek (essential cookies)  

 

Premier Sport Tour

Sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak – például a biztonság, a hálózatkezelés és az elérhetőség – megvalósítását. GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ahol a jogos érdek a weboldal megfelelő működésének biztosítása  

 

Olyan időszakra, amely az érintett web böngészőjében be van állítva, vagy a 6. pontban meghatározott időszakra

Cookie-k (Sütik) – választhatóak (non-essential cookies)  

 

Premier Sport Tour

A hirdetések jobb hozzáigazítása az érintett személyek érdekeihez és a weboldal funkcióihoz, statisztikák készítése. A Google Analytics és a Facebook Pixel használata. GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez  

 

A hozzájárulás időtartama alatt, vagy a 6. pontban meghatározott időszakra.

  

 1.  Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve azokat a személyeket, akik marketing- és reklámszolgáltatásokat nyújtanak számunkra, felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeknek, informatikai szolgáltatásokat nyújtó személyeknek stb. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének célja értelmében azok közzétételre kerülnek, akkor címzettnek számít minden olyan személy, aki meglátogatta weboldalunkat, a közösségi hálókat stb.  Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Átvitel harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez

 

E célok esetében személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba és/vagy nemzetközi szervezetekhez.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez van szükség (azaz az áruk megfelelő és időben történő kiszállításához a Fan shop-ból) és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

 1. Cookie-k

 

Ahhoz, hogy a lehető legjobban javítsuk szolgáltatásainkat és honlapunk funkcionalitását, cookie-kat használunk. Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, melyek az Ön számítógépében vagy mobilkészülékében mentésre kerülnek, és amelyek a honlap felhasználóinak tevékenységével kapcsolatos információkat tartalmaznak, és ezek az információk ezt követően hozzáférhetővé válnak a honlap szervere számára a felhasználó következő látogatása során.

 

A cookie-k hasznosak többek között:

 

 • Funkcionalitás – a weboldal megfelelő működéséhez,
 • Statisztika – statisztika megállapításához, tehát hogy milyen weboldalakat és funkciókat használ Ön a leggyakrabban, hogy a weboldal működését személyre szabhassuk és leegyszerűsíthessük az Ön igényei és érdeklődése alapján úgy, hogy felhasználóbarát és könnyen érthető legyen,
 • Reklám és marketing – megállapítani, milyen reklámokat szokott Ön a leggyakrabban megtekinteni, amivel korlátozásra kerül olyan reklámok megjelenítése, amelyek iránt Ön nem érdeklődik.

 

Az általunk használt cookie-k időtartamuk alapján két (2) típusra oszthatók:

 

 • átmeneti (ún. session cookies), amelyek az Ön böngészőjében csak addig kerülnek tárolásra, amíg a böngészőt be nem zárja,
 • állandó (ún. persistent cookies), amelyek tárolva lesznek a böngésző bezárását követően is, pl. a reklám- és marketingcélokra használt cookie-k esetében ez 3 hónap, a statisztikai célokra használt cookie-k esetében 2-3 év.

 

A cookie-k tárolási idejét személyre is szabhatja igényei alapján, mivel az a cookie és az Ön böngészője beállításától függ.

 

A cookie-k egyúttal feloszthatók:

 • azokra, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek ( essential), ebbe a csoportba tartoznak azok a cookie-k, amelyeket az űrlapokban szereplő adatok megjegyzésére használnak, vagy olyan cookie-k, amelyek a weboldal megfelelő és gyors betöltését segítik és
 • azokra, amelyek nem alapvető fontosságúak ( non-essential), ilyenek például az analitikus elemzések, amelyek adatokat gyűjtenek a reklámok megfelelő testreszabásához, követik a látogatók tevékenységét az oldalon és így tovább.

 

Weboldalunkon mindkét típusú cookie megtalálható, és a nem alapvető fontosságú (non-essential)cookie-k esetében az Ön hozzájárulását kérjük azok használatához. Az alapvető fontosságú (essential) cookie-k használatát megtilthatja, akár kifejezetten erre a weboldalra vonatkozóan, akár az összes weboldalra vonatkozóan a böngészője beállításaiban. Az alapvető fontosságú (essential) cookie-k letiltását követően azonban néhány funkció nem lesz használható.

 

 1. Google-Analytics

 

A fentieken kívül a Google Universal Analytics-et, a Google Ireland Limited (“Google“), az Írország törvényei szerint bejegyzett és működtetett cég (regisztrációs szám: 368047) internetes elemzését használjuk, székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Analytics cookie-kat használ, azaz adatfájlokat, melyeket az Ön számítógépén tárol, hogy segítségükkel elemezhető legyen a weboldalunk használata.

 

Általában a weboldal használatáról a cookie-k segítségével nyert információkat továbbítják egy Google szerverre, és ott tárolják. Csak kivételes esetekben kerül átvitelre a teljes IP-cím a Google szerverére. Kérésünkre a Google ezeket az információkat felhasználja annak kiértékelésére, hogy Ön használja-e a weboldalt, és jelentést készít számunkra a portálon végzett tevékenységekről, valamint a weboldal használatához kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.

 

Ezeknek a cookie-knak a használatához az Ön hozzájárulása szükséges.

 

 1. Facebook

 

Webhelyünk integrált Facebook-kiegészítőket tartalmaz (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), amelyeket a weboldalon elhelyezett Facebook embléma vagy a „Like“ („Tetszik“) és „Share“ („Megosztás“) gombok alapján ismerhet fel. Az összes Facebook-kiegészítő áttekintése a következő Facebook oldalon található: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

A weboldalunkon tett látogatása során ez a kiegészítő közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között, amelyen keresztül a Facebook információt kap arról, hogy az Ön IP-címéről valaki belép a weboldalunkra. Ha Ön emellett bejelentkezett a Facebook-fiókjába, és rákattint a „Tetszik“ vagy „Megosztás“ gombra, akkor összekapcsolhatja portálunk tartalmát a saját Facebook-profiljával. A Facebook ezáltal társíthatja a weboldal látogatását az Ön felhasználói fiókjával. További információkért kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Ezeknek a cookie-knak a használatához az Ön hozzájárulása szükséges. Ha nem szeretné, hogy a Facebook a webhelyünk látogatását a Facebook felhasználói fiókjával társítsa, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókából.

 

Marketing és reklám

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és a személyes adatok megőrzésének időtartama

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Közvetlen marketing

 

 

Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing céljából történő kezelése ellen (!)(lásd alább Az érintett jogai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

Saját hasonló jellegű áruk és szolgáltatások felkínálása olyan személyeknek, akiknek személyes adatait az adatkezelő az áruk vagy szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban szerezte meg (már meglévő ügyfelek).  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ahol a jogos érdek az adatkezelő és egy harmadik fél (pl. az adatkezelő által árult termékek szolgáltatója) érdeke javítani a portfólióban szereplő termékek forgalomképességét és fejleszteni üzleti tevékenységét azáltal, hogy saját hasonló jellegű termékeket kínál e-mailben olyan személyeknek, akiknek személyes adatait a korábbi termékértékesítéssel kapcsolatban szerezte meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerződéses viszony időtartamára és további 10 évig

 

Közvetett marketing  

 

 

Premier Sport Tour

Áruk és szolgáltatások felkínálása a meglévő ügyfelektől eltérő személyeknek, vagy olyan esetekben, amelyek nem tartoznak a közvetlen marketing alá  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

 

 

 

 

 

A hozzájárulás időtartama alatt

Fogyasztói nyereményjátékok

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

 

 

A nyereményjátékban való részvétel, a nyereményjátékban való részvétel feldolgozása, sorsolás vagy a nyertes más módon történő meghatározása, a nyereményjáték eredményeinek kiértékelése és ellenőrzése, kommunikáció a sikeres, esetleg sikertelen résztvevőkkel, a nyertes közzététele (weboldal, közösségi hálók stb.), a nyeremény átadása.

 

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez  

 

 

 

 

 

 

A nyereményjáték időtartama alatt és 1 évig annak lezárását követően

Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Google  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

 

 

Rajongói oldal létrehozása és üzemeltetése, azon személyek hozzászólásainak a kommentálása, akik kommentet vagy egyéb megjegyzést hagytak a rajongói oldalon, kommunikáció azokkal a személyekkel, akik a szociális hálókon keresztül (pl. Messenger) léptek kapcsolatba az üzemeltetővel.

 

 

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A jogos érdek az adatkezelő és egy harmadik fél érdeke javítani a portfólióban szereplő termékek forgalomképességét és fejleszteni üzleti tevékenységét a közösségi hálókon való prezentáción keresztül, valamint azokkal az érintettekkel való kommunikáció iránti érdek, akik érdeklődést mutattak az adatkezelő tevékenységei iránt, például kommenttel vagy megszólították az adatkezelőt.

 

 

 

 

 

 

 

Mindaddig, amíg az érintett személy nem törli a hozzászólását, egyéb esetekben az érintettel való kommunikáció ideje alatt

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve azokat a személyeket, akik marketing- és reklámszolgáltatásokat nyújtanak számunkra, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, informatikai szolgáltatásokat nyújtó személyeket stb. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének célja értelmében azok közzétételre kerülnek, akkor címzettnek számít minden olyan személy, aki meglátogatta weboldalunkat, a közösségi hálókat stb.  Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Átvitel harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez

 

E célok esetében személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba és/vagy nemzetközi szervezetekhez.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog – személyes adatainak közvetlen marketing céljából történő kezelése ellen Önnek bármikor jogában áll tiltakozni (!).

Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például egy bizonyos szolgáltatás vagy információ rendelkezésre bocsátásához van szükség (azaz a nyeremény megfelelően és időben történő átadásához fogyasztói nyereményjáték esetén), és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a fentiekre vonatkozó kötelezettségeinket.

 

Vállalkozásfejlesztés

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Szerződéses üzleti partnerekkel való kapcsolatfelvétel  

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

 

 

Új partnercégek és egyéb szolgáltatók és/vagy áruk szállítóinak keresése  (pl. számviteli szolgáltatások, IT szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, jogi szolgáltatások, internetkapcsolat-szolgáltatások), aktív piackutatás, megszólítás a weboldalakon feltüntetett vagy a személyes kommunikáció során kapott standard kapcsolatokon keresztül hozzájárulás kérésével a további megszólításhoz.

GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ahol a jogos érdek az adatkezelő és egy harmadik fél (pl. az adatkezelő által értékesített termékek szolgáltatója) érdeke, hogy felvegye a kapcsolatot egy potenciális szerződéses üzleti partnerrel és fejlessze üzleti tevékenységét, valamint hogy kommunikáljon a potenciális szerződéses üzleti partnerrel annak hivatalos képviselőjén vagy más kapcsolattartóján (alkalmazottján) keresztül.  

 

Az üzleti partner kiválasztásának ideje alatt, legfeljebb 1 évig

Elégedettségi felmérés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

Meglévő ügyfelek megszólítása a szerződés teljesítésével, az alkalmazottal vagy külső munkatárssal, stb. való elégedettségük tekintetében, mindez az adatkezelő termékei és szolgáltatásai piacképességének javítása érdekében  

 

GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ahol a jogos érdek az adatkezelő és egy harmadik fél (pl. az adatkezelő által értékesített termékek szolgáltatója) érdeke, hogy javítsa a portfólióban szereplő termékek forgalomképességét, ellenőrizze, hogy az ügyfél elégedett-e az adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival, és hogy az alkalmazottak vagy külső munkatársak nem viselkednek-e helytelenül és nem cselekszenek-e jogellenesen.

 

 

1 évig

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, ha nem adja meg adatait, az nem jár semmilyen negatív következményekkel.

 

Ügyfelek

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Szerződés előtti kapcsolatok  

 

Premier Sport Tour

 

 

Kommunikáció a potenciális vagy meglévő ügyféllel az adatkezelő általi teljesítés lehetőségeiről és feltételeiről, főként a szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalások, árajánlat adása, a megoldás architektúrájának megtervezése, a javasolt megoldás adott ügyfélkörülményekhez való megfelelőségének ellenőrzése, minta modellek demonstrációja, referencialátogatás a vevőnél stb.

 

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

A kommunikáció időtartamára

Szerződéskötés  

 

Premier Sport Tour

 

 

A szerződés megfogalmazása, vagy az ügyfél megrendelésének megerősítése, ha nem kerül sor írásbeli szerződés megkötésére, a teljesítés kérelmének nyilvántartása a belső rendszerben az ügyféllel kötött szerződés megfelelő és időben történő teljesítése céljából.

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges  

 

 

 

A szerződés időtartamára

A szerződés teljesítése  

 

Premier Sport Tour

A szerződéses kötelezettségek teljesítése az ügyféllel kötött szerződés értelmében vett teljesítés biztosításával kapcsolatban, az áru tárolása és későbbi összeszerelése.  Reklamációk kezelése.  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

 

 

 

 

 

A szerződés időtartamára

A szerződéses viszony megszűnése  

 

Premier Sport Tour

A szerződéses viszony megszűnése megfelelő és időben történő teljesítéssel, vagy egyéb módon (elállás, felmondás, megállapodás stb.), a szerződéses viszony megszűnésével kapcsolatos cselekmények.  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

 

 

 

 

A szerződés időtartamára

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat, a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez van szükség (azaz a megvásárolt utazáson való részvétel megfelelő és időben történő biztosításához) és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

 

Külső munkatársak

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Szerződéses kapcsolatok  

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

 

 

Szerződés előtti kapcsolatok külső munkatársakkal (egyéni vállalkozók), a szerződéses viszony feltételeivel kapcsolatos kommunikáció, a külső munkatársakkal való szerződések megkötése, szerződések teljesítése, a külső munkatársak koordinálása az ügyfelekkel kötött szerződések megfelelő és időben történő teljesítése érdekében, a nyújtott szolgáltatások nyilvántartása. A szerződéses viszony megszűnése megfelelő és időben történő teljesítéssel, vagy egyéb módon (elállás, felmondás, megállapodás stb.), a szerződéses viszony megszűnésével kapcsolatos cselekmények.

 

 

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

 

 

 

 

 

A szerződés időtartamára

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat, a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez van szükség és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

Általános szolgáltatók és/vagy áruk szállítói

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Szerződéses kapcsolatok  

 

Premier Sport Tour

 

 

Szerződés előtti kapcsolatok a szállítóval (számviteli szolgáltatások, IT szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, jogi szolgáltatások, internet-csatlakozási szolgáltatások és egyéb vásárlások (repülőjegyek, menetjegyek, szállás, irodai felszerelések és szolgáltatások beszerzése, irodai fejlesztés), a szerződéses viszony feltételeivel kapcsolatos kommunikáció, szállítókkal kötött szerződések teljesítése, szállítókkal kötött szerződések megszűnése.  A szállítókkal való kommunikáció vagy a szerződés teljesítésének biztosítása a hivatalos képviselők és más kapcsolattartók útján.

 

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges,

 

 

 

A szerződés időtartamára

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat, a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez van szükség és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

HIVATALOS KÉPVISELŐK ÉS EGYÉB KAPCSOLATTARTÓK A SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOKBAN

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Hivatalos képviselők és más kapcsolattartók a szerződéses kapcsolatokban  

 

Premier Sport Tour

 

 

Az ügyfelekkel való kommunikáció vagy a szerződés teljesítésének biztosítása a hivatalos képviselőkön és más kapcsolattartókon keresztül.

 

 

GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és a jogos érdek az adatkezelő és az ügyfél érdeke a szerződés megkötésében és teljesítésében, ahol olyan személyek személyes adatai kerülnek kezelésre, akik nem szerződő felek (pl. hivatalos képviselő, meghatalmazott alkalmazott), azonban jogosultak az ügyfél nevében eljárni vagy kapcsolattartó személyek, akiken keresztül történik az adatkezelő és az ügyfél közötti kommunikáció, esetleg a szerződés teljesítése.

 

 

A szerződés időtartamára

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat, a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása önkéntes, azonban ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez van szükség és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

Számvitel

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Számviteli dokumentáció vezetése  

 

Premier Sport Tour

Számviteli nyilvántartás és dokumentáció vezetése a vonatkozó jogszabályok szerint  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

10 év

Adófizetési kötelezettség  

 

Premier Sport Tour

 

Az adófizetési kötelezettség megfelelő és időben történő teljesítése  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 
Hitelezők nyilvántartása (bejövő számlák)  

 

 

 

Premier Sport Tour

 

Hitelezők, követelések nyilvántartása, hitelezők számláinak és más kapcsolódó számviteli dokumentumok befogadása  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

a

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

10 év

Adósok nyilvántartása (kimenő számlák)  

 

 

 

Premier Sport Tour

 

Adósok, kötelezettségek nyilvántartása, számlák és más kapcsolódó számviteli dokumentumok kiállítása és küldése  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

a

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

10 év

Kötelezettségek és követelések kezelése  

 

 

 

Premier Sport Tour

 

A kifizetések megvalósításának, a kötelezettségek és követelések lejáratának nyomon követése, a kiadások és költségek ellenőrzése.  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

a

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

10 év

Követelések behajtása  

 

 

 

Premier Sport Tour

 

Követelések behajtása az adósoktól, emlékeztetők elkészítése és kiküldése, és az adósokkal történő kommunikáció  

 

GDPR 6. cikk 1.bek. b) pont: az adatkezelés szerződés megkötéséhez szükséges

a

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

A követelés behajtásáig vagy leírásáig végrehajthatatlanként, vagy 10 évig.

Pénztár  

 

Premier Sport Tour

 

Pénztár vezetése és készpénzkezelés a pénztárban  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

 

 

10 év

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény, emellett ha személyes adataira például a szerződés megfelelő teljesítéséhez is szükség van (azaz a fizetős rendezvényen való részvétel megfelelő és időben történő biztosításhoz) és Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségeinket.

 

Jogviszonyok

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Jogviszonyok  

 

 

 

 

Premier Sport Tour

 

 

A jogszabályok betartásának nyomon követése, jogi tanácsadás, jogi igények érvényesítése, harmadik felek igényei esetén védekezés folytatása.

 

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

és

GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,                                          ahol a jogos érdek az adatkezelő érdeke az adatkezelő jogszabályainak nyomon követésében és betartásában, jogi ügyek beszerzésében, jogi tanácsadásban, jogok érvényesítésében és igények behajtásában.

 

 

 

 

A jogi vagy egyéb eljárások, viták vagy jogi igények időtartamára.

 

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény lehet, egyéb esetekben önkéntes.

 

Vállalati ügyvitel

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Vállalati ügyvitel  

 

Premier Sport Tour

 

 

Az ügyfél alapvető vállalati dokumentációjának vezetése ( alapító okiratok, a szervek üléseinek jegyzőkönyvei, határozatok, aláírási címpéldányok stb.), a cégnyilvántartással és más hatóságokkal és szervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges  

 

 

Az adatkezelő létezésének időtartamára.

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény, és ha Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni kötelezettségeinket.

 

IT biztonság/ menedzsment

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
IT biztonság/

 

menedzsment

 

 

 

 

 

 

Premier Sport Tour

Adatvédelem és biztonság biztosítása az adatkezelőnél és IT menedzsmenttel kapcsolatos kérdések, pl. munkavállaló vagy külső munkatárs felhasználói fiókjának létrehozása  

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

a

GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ahol

a jogos érdek az adatkezelő érdeke biztosítani az adatok védelmét és az IT technológiák biztonságát, valamint megfelelően kezelni az IT technológiákat úgy a saját, mint idegen környezetben.

 

 

A megőrzés időtartama folyamatosan kiértékelésre kerül a személyes adatok feldolgozásának szükségessége alapján (pl. a munkavállaló felhasználói fiókja esetében ez a felhasználói fiók létezésének időtartama, amely a munkavállaló munkaviszonyának hosszától függ)

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény, és ha Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni kötelezettségeinket. 

Nyilvántartás, a küldött és fogadott levelek vezetése

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Bejövő és kimenő levelek vezetése, nyilvántartások és archívumok vezetése.  

 

Premier Sport Tour

 

 

A bejövő és kimenő levelek vezetése, nyilvántartások és archívumok vezetése a Tt. 395/2002 sz., az archívumokról és a nyilvántartásokról valamint némely törvény kiegészítéséről szóló törvény szerint.

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges  

 

A bejövő és kimenő levelek nyilvántartása 2 évig; a nyilvántartás és archívum vezetése az adatkezelő fennállása alatt.

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve, ha az nyilvántartást és archívumot vezető személy, a számviteli szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény, és ha Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni kötelezettségeinket.

 

GDPR – kérdések, kérelmek és biztonsági incidensek kezelése

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

TERÜLET ADATKEZELŐ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGALAP MEGŐRZÉS IDŐTARTAMA
Személyes adatok  

 

Premier Sport Tour

 

 

Kérések, kérelmek, biztonsági incidensek kezelése, valamint a GDPR és az adatvédelmi törvény szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 5 évig, vagy hosszabb ideig, ha az adatkezelővel szemben adatvédelmi eljárás folyik, az eljárás időtartama alatt

 

 1. Címzettek vagy a címzettek kategóriái

 

Védjük a személyes adatokat, nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át azokat harmadik személyeknek vagy szervezeteknek, kivéve, ha az felelős személy, a jogi szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó személyeket, az IT szolgáltatásokat nyújtó személyeket, a külső munkatársakat stb. Abban az esetben, ha egy ilyen kötelezettség törvény vagy valamely hatóság döntése alapján merül fel, az Ön személyes adatai a hatóságoknak vagy más szervezeteknek is átadásra kerülnek.

 

 1. Az érintett jogai

 

Mint érintett személyt, a GDPR alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, nevezetesen:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéséhez való jog

A személyes adatok törléséhez való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Személyes adatok megadásának követelménye

 

Személyes adatainak megadása törvényi követelmény, és ha Ön nem adja meg azokat, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni kötelezettségeinket.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keresés

COOKIES

Szeretnénk olyan tartalommal szolgálni Önnek, amely valóban érdekli, ezért sütiket (cookies) használunk a honlapon. Kattintson a MENTÉS gombra, ha beleegyezik a sütik használatába és a statisztikai adatok gyűjtésébe a honlapon a releváns tartalom és reklám megjelenítése céljából.

A beállításokat az egyes elemekre kattintva módosíthatja. Ha további információra van szüksége a GDPR -ről, látogassa meg a következő oldalt.

Adatkezelés célja